Створення: 26.03.2015

Повідомлення про проведення загальних зборів – 30/04/2015

Приватне акцiонерне товариство «Херсонське ремонтно-будівельне управління по бслуговуванню міського житлового господарства» скликає загальні збори акціонерів 30.04.2015р. о 10-00 за адресою товариства: м.Херсон, вул.Бериславське шосе, 7, кабінет директора, з таким порядком денним:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Звіт про результати діяльності за 2014р.
 3. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізора.
 4. Затвердження результатів діяльності, балансу і порядку покриття збитків за 2014р.
 5. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства.
 6. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій, затвердження проспекту емісії акцій.
 7. Прийняття рішення про визначення уповноважених органів та осіб товариства щодо виконання процедури збільшення статутного капіталу та розміщення акцій.
 8. Попереднє схвалення значних правочинів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 24.04.15.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час, звернувшись в кабінет бухгалтерії до Румянцевой Г.В.

Реєстрація учасників зборів 30.04.15 з 09.30 до 09.50 за зазначеною адресою. При собі мати паспорт, для представників акціонерів – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) (2014/2013):

 • Усього активів 1496/1818.
 • Основні засоби 1468/1528.
 • Запаси 5/3.
 • Сумарна дбт заборгованість 21/53.
 • Грошові кошти 0,4/0.
 • Власний капітал -227/151.
 • Статутний капітал 150/150.
 • Поточні зобов’язання 1724/1667.
 • Прибуток (збиток) -378/1.
 • Кількість акцій 1500/1500.
 • Чисельність працівників 4/6.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 58(2062) від 26.03.15.