Створення: 25.03.2014

Повідомлення про проведення загальних зборів – 29/04/2014

Приватне акцiонерне товариство «Херсонське ремонтно-будівельне управління по обслуговуванню міського житлового господарства» скликає загальні збори акціонерів 29.04.2014р. о 10-00 за адресою: м.Херсон, вул.Бериславське шосе, 7, кабінет директора, з таким порядком денним:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Звіт про результати діяльності за 2013р.
 3. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізора.
 4. Затвердження результатів діяльності, балансу і розподілу прибутку за 2013р.
 5. Переобрання наглядової ради та ревізора.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 23.04.14.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час за адресою товариства, звернувшись в кабінет бухгалтерії до Румянцевой Г.В.

Реєстрація учасників зборів 29.04.14 з 09.30 до 09.50 за зазначеною адресою. При собі мати паспорт, для представників акціонерів – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) (2013р./2012р.):

 • Усього активів 1528/1607.
 • Основні засоби 1528/1607.
 • Запаси 3/2.
 • Сумарна дебіторська заборгованість 53/468.
 • Грошові кошти та їх еквіваленти 0/6.
 • Нерозподілений прибуток 1/0,5.
 • Власний капітал 151/248.
 • Статутний капітал 150/150.
 • Поточні зобов’язання 1667/1837.
 • Прибуток 0,6/0,5.
 • Кількість акцій 1500/1500.
 • Чисельність працівників 6/9.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 57(1810) від 25.03.14.