Створення: 19.03.2018

Повідомлення про проведення загальних зборів – 27/04/2018

Приватне акцiонерне товариство «Херсонське ремонтно-будівельне управління по бслуговуванню міського житлового господарства» (далі ПрАТ “ХРБУ МЖГ” або Товариство), місцезнаходження м.Херсон, вул.Бериславське шосе, 7, скликає загальні збори акціонерів 27.04.2018р. о 10.00 за своїм місцезнаходженням, кабінет бухгалтерії, з таким проектом порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Затвердження порядку проведення зборів та порядку голосування на зборах.
 3. Звіт про результати діяльності за 2017р.
 4. Звіт Наглядової ради (далі -НР), звіт та висновки ревізора.
 5. Затвердження результатів діяльності, балансу і розподілу прибутку за 2017р.
 6. Прийняття нової редакції статуту та визначення уповноваженої особи на підписання статуту.
 7. Попереднє схвалення значних правочинів.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання 1:

- обрати лічильну комісію в кількості 1 особи, голова лічильної комісії – Румянцева Галина Володимирівна.

Питання 2:

- пропозиції та запитання надавати з місць, по закінченні доповіді; виступаючим надати до 5 хв.; збори провести без перерви;

- голосування з усіх питань порядку денного зборів проводити з використанням бюлетенів.

Питання 3:

- звіт про результати діяльності за 2017р. прийняти до відома, затвердження балансу, розподілу прибутку за 2017р. провести після заслуховування звіту та висновків НР та ревізора.

Питання 4:

- звіт НР, висновок ревізора по балансу затвердити.

Питання 5:

- звіт про результати діяльності, баланс за 2017р. затвердити; прибуток направити на поповнення обігових коштів.

Питання 6:

- прийняти та затвердити нову редакцію статуту в зв’язку зі змінами в законодавстві;

- уповноважити Гоцуленка Олексія Ростиславовича від імені зборів підписати нову редакцію статуту та організувати його державну реєстрацію.

Питання 7:

- попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися ПрАТ “ХРБУ МЖГ” протягом року від прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, з їх граничною сукупною вартістю до 75 000 000 (сімдесят п’ять мільйонів) гривень;

- повноваження з визначення конкретних строків, термінів, умов виконання договорів, розмірів, відсоткової ставки за кредитними договорами в рамках визначеної зборами граничної сукупної вартості надати директору ПрАТ “ХРБУ МЖГ” Гоцуленку Олексію Ростиславовичу;

- доручити директору ПрАТ «ХРБУ МЖГ» Гоцуленку Олексія Ростиславовича знайомити Наглядову раду Товариства (на її прохання) з умовами значних правочинів, що укладаються Товариством.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань проекту порядку денного: hrsumg.vatua.com

Будь який акціонер Товариства має право:

- не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів – в письмовій формі внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів з одночасним наданням відповідних проектів рішень з цих питань із зазначенням змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення;

- не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів – в письмовій формі внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів Товариства із зазначенням про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства;

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочий час за місцезнаходженням товариства, звернувшись у приймальні до відповідальної особи – директора Гоцуленка О.Р., а також в день проведення зборів в місці їх проведення;

- ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

В письмовій пропозиції з питань (проектів рішень) проекту порядку денного або щодо кандидатів до органів Товариства мають бути зазначена інформація, визначена Законом «Про акціонерні товариства».

На дату повідомлення про проведення зборів:

- загальна кількість акцій у випуску Товариства – 1 500 шт.;

- кількість голосуючих акцій – 1 117 шт.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 23.04.18р.

Реєстрація учасників зборів 27.04.18 з 09.30 до 09.55 за адресою їх проведення.

Для участі в загальних зборах акціонер повинен при собі мати паспорт, представник акціонера – нотаріально посвідчену довіреність на право участі  і голосування на загальних зборах та свій паспорт.

Представник акціонера за довіреністю зобов’язаний своєчасно зареєструватися для участі в зборах та голосувати відповідно до повноважень (завдання), визначених в цій довіреності.

Основні показники фін-госп. діяльності (тис.грн.) (2016/2017):

 • Усього активів 1418/1817.
 • Основні засоби 1378/1773.
 • Запаси 6/4.
 • Сумарна дбт заборгованість 28/32.
 • Грошові кошти 6/8.
 • Власний капітал -227/199.
 • Статутний капітал 150/150.
 • Поточні зобов’язання 1644/1618.
 • Збиток -377/-375.
 • Кількість акцій 1500/1500.
 • Чисельність працівників 4/3.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Відомості НКЦПФР» № 53(2806) від 19.03.18.