Створення: 18.03.2013

Повідомлення про проведення загальних зборів – 26/04/2013

ПрАТ “ХРБУ МЖГ” скликає загальні збори акціонерів 26.04.2013р. о 10-00 за адресою: м.Херсон, вул.Бериславське шосе, 7, з таким порядком денним:

  1. Звіт директора про результати діяльності за 2012р.
  2. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізійної комісії.
  3. Затвердження результатів діяльності, балансу товариства і розподілу прибутку за 2012р.
  4. Попереднє затвердження значних правочинів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 22.04.13.

З матеріалами зборів можна ознайомитись у робочий час у приймальні товариства.

Реєстрація учасників 26.04.13 з 09.30 до 09.50 в день проведення зборів за зазначеною адресою. При собі мати паспорт, для представників акціонерів – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2012 р. (тис. грн.)

Найменування показника звітний період поперед. період
Усього активів 2084,9 2173
Основні засоби 1606,6 1671
Запаси 1,6 1,6
Сумарна дебіторська заборгованість 468,4 449
Грошові кошти та їх еквіваленти 6,2 1
Нерозподілений прибуток 0,5 2
Власний капітал 247,8 529
Статутний капітал 150 150
Поточні зобов’язання 1837,1 1644
Чистий прибуток (збиток) 0,5 2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1500 1500
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 8 11

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 52(1556) від 18.03.13.