Створення: 23.12.2015

Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента – 23/12/2015

Правочин попередньо схвалений загальними зборами 30.04.2015. Безпосереднє рiшення про отримання безвiдсоткової фiнансової допомоги в схвалених зборами рамках прийняте наглядовою радою 14.12.2015. Договiр №21/12 вiд 21.12.2015, сума позики 1148000грн. пiд заставу власного майна товариства, за ставкою 0%; термiн повернення позики 30.11.2018. Умови повернення — повернення коштiв шляхом перерахунку на поточний рахунок або в касу пiдприємства. Грошi надiйшли на рахунок 22.12.2015;Позикодавець ПП “Тiалнако”, ЄДРПОУ 38151708, м.Херсон, вул.Суворова, 49 кв.5.;Вартiсть чистих активiв/активiв на початок року 1 496 400 грн.; спiввiдношення суми одержаної позики до вартостi активiв на початок року 76,7%.